LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.)
Pripomienka k: § 52 ods. 2
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť predkladateľom navrhované doplnenie a ponechať pôvodné znenie tohto odseku.
Zdôvodnenie:
Sprístupnenie ponúk uchádzačom prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku, bez ich osobnej účasti na otváraní ponúk, vedie ku situácii, že opäť bude potrebné z ponuky uchádzačov vyňať návrh na plnenie kritérií obdobne ako to bolo pri dvojobálkovom postupe. Zároveň uchádzači budú musieť z návrhu na plnenie kritérií vyňať iba kritériá, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, keďže kritériá, ktoré sa nedajú vyjadriť číslom sa v zmysle zákona nezverejňujú. Uchádzač teda bude musieť mať v ponuke dva návrhy na plnenie kritérií – jeden za kritériá, ktoré sa dajú vyjadriť číslom (ktoré sa následne automaticky zverejnia všetkým uchádzačom) a druhý návrh na plnenie kritérií, ktoré sa nedajú vyjadriť číslom.
V čase, keď verejné obstarávanie prebiehalo listinne, alebo od 18.10.2018, keď prebieha elektronicky, na otváraní ponúk uchádzač nemohol nahliadať do ostatných ponúk, mohol nahliadať iba do svojej ponuky. Navrhovaným znením zákona však bude určitým spôsobom nahliadať aj do ostatných ponúk.
V prípade, že návrh zákona v § 52 ods. 2 ostane v znení, ako ho predložil predkladateľ, je potrebné zrušiť § 52 ods. 3 týkajúci sa zasielania zápisnice z otvárania ponúk. V opačnom prípade vznikne duplicita. Keďže návrh zákona uvažuje, že v čase otvárania ponúk elektronický prostriedok sprístupní všetky návrhy na plnenie kritérií všetkým uchádzačom, nie je následne potrebné zasielať zápisnicu z otvárania ponúk, keďže všetky informácie, ktoré obsahuje zápisnica z otvárania ponúk a ktoré sú pre uchádzačov z otvárania ponúk podstatné, už budú mať k dispozícii.