LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.)
Pripomienka k: § 51 ods. 1
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Predkladateľom navrhované znenie zákona navrhujeme vypustiť a ponechať pôvodné znenie.

Zdôvodnenie:
Nesúhlasíme, aby komisia na vyhodnotenie ponúk prijímala akékoľvek závery z vyhodnotenia ponúk „hlasovaním“ členov komisie s právom vyhodnocovať ponuku.
Obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ako aj v súťažných podkladoch stanovuje kritéria na vyhodnotenie ponúk tak, aby boli stanovené jasne a jednoznačne spolu so spôsobom ich uplatnenia. 
Komisia na vyhodnotenie ponúk je povinná vyhodnocovať predložené ponuky v súlade so zverejnenými kritériami a stanoveným spôsobom ich uplatnenia.