LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.)
Pripomienka k: § 49 ods. 6
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Znenie § 49 ods. 6 navrhujeme zmeniť nasledovne:
„Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. V prípade doplnenia alebo zmeny predloženej ponuky je uchádzač povinný pôvodne predloženú ponuku vziať späť v zmysle funkcionality elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje a predložiť novú doplnenú alebo zmenenú ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom elektronický prostriedok po uplynutí lehoty na otváranie ponúk sprístupní iba naposledy predloženú ponuku. V prípade späťvzatia predloženej ponuky je uchádzač povinný pôvodne predloženú ponuku vziať späť v zmysle funkcionality elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje.“
Zdôvodnenie:
Predkladateľom navrhované znenie druhej a tretej vety je v rozpore s prvou vetou § 49 ods. 6, keďže prvá veta umožňuje uchádzačom predložiť iba jednu ponuku, predloženie druhej a ďalších ponúk bez ich predchádzajúceho späťvzatia je v rozpore s prvou vetou uvedeného odseku. Elektronický prostriedok by nemal umožniť zaslanie ponuky po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
Zároveň predkladateľom navrhované znenie znemožňuje uchádzačom vziať predloženú ponuku späť -úplne bez jej ďalšieho predloženia, keďže v prípade predloženie dvoch a viacerých ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ prihliada na ponuku predloženú najneskôr. Úplné späťvzatie ponuky bez jej opätovného predloženia teda návrh zákona vôbec nepripúšťa.