LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.)
Pripomienka k: § 40 ods. 13
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť slová  „a informácie o povinnosti s podaním námietok zložiť kauciu podľa § 172“.
Zdôvodnenie:
Uvedené žiadame vypustiť z dôvodu, že zákon, ako aj jeho prechodné ustanovenia sú účinné tak voči verejným obstarávateľom, obstarávateľom, ako aj voči záujemcom a uchádzačom, neznalosť zákona neospravedlňuje, preto v prípade, že záujemcovi alebo uchádzačovi vyplývajú zo zákona určité práva, musí byť dostatočne zdatný tieto svoje práva aj chrániť uplatnením revíznych prostriedkov v súlade so zákonom, resp. jeho prechodnými ustanoveniami. 
Uvedené je v súlade metodickom usmernení Úradu pre verejné č. 6293-6000/2019 , zo dňa 24.05.2019, v ktorom sa ÚVO odvoláva na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR č. sp. zn. 5 Sžf 65/2011, cit.: „Najvyšší súd dáva do pozornosti zásadu, ktorá platila už v rímskom práve, podľa ktorej „vigilantibus iura scripta sunt“ t. j. „práva patria len bdelým“ (pozorným, ostražitým, opatrným, starostlivým), teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv a ktorí svoje procesné oprávnenia uplatňujú včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou. V slobodnej spoločnosti je totiž predovšetkým vecou nositeľov práv, aby svoje práva bránili a starali sa o ne, inak ich podcenením či zanedbaním môžu strácať svoje práva majetkové, osobné, satisfakčné a pod.. To platí obdobne aj o využívaní zákonných procesných ustanovení včítane využitia možnosti podania opravných prostriedkov.“