LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.)
Pripomienka k: § 40 ods. 6 písm. g)
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme toto ustanovenie ponechať v pôvodnom znení:
„g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,“

Zdôvodnenie:
V praxi sa toto ustanovenie veľmi ťažko preskúmava, veľmi ťažko vyhodnocuje, preto navrhujeme ponechať toto ustanovenie v pôvodnom znení, t. j., aby sa sám verejný obstarávateľ a obstarávateľ mohol rozhodnúť, či bude posudzovať aj túto podmienku, v prípade, že ju uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Získať dôveryhodné informácie je ťažké aj z toho dôvodu, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú v postavení orgánov činných v trestnom konaní, resp. Protimonopolného úradu SR.
Najťažšiu situáciu majú verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri posudzovaní tejto podmienky v prípade záujemcu alebo uchádzača so sídlom mimo územia SR, kedy sa do rôznych registrov vôbec nedostane, resp. vzhľadom na jazykovú bariéru ich nevie preskúmať.
Navyše návrh zákona uvažuje, že záujemca alebo uchádzač bude môcť v záujme splnenia tejto podmienky využiť inštitút samoočistenia, preto snaha a námaha, ktorú bude musieť verejný obstarávateľ a obstarávateľ vynaložiť na preskúmanie tejto podmienky bude vzápätí tak povediac zbytočná, keďže záujemca alebo uchádzač využije samoočistenie.
Uvedenú podmienku nie je vhodné formulovať ako povinnú podmienku, ktorú musí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ preskúmať, preukázať a vyhodnotiť. Práve naopak uvedená podmienka by mala byť formulovaná ako povinnosť záujemcu alebo uchádzača, aby túto podmienku preukázal a splnil.