LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.)
Pripomienka k: § 20 ods. 19
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Navrhujeme slová  „Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, je“ nahradiť slovami „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú“.
Zároveň za slová „informácie alebo dokumenty týkajúce sa“ navrhujeme doplniť slovo „kontrolovaného“.
Zdôvodnenie:
Vzhľadom na skutočnosť, že zákon nedefinuje, kto je prevádzkovateľom elektronického prostriedku, môže ním byť verejný obstarávateľ a obstarávateľ, ale aj samotný dodávateľ elektronického prostriedku, navrhujeme toto ustanovenie zmeniť ako povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa, aby nedochádzalo k poskytovaniu informácií a dokumentov nachádzajúcich sa v elektronickom prostriedku v rámci kontrolovaného verejného obstarávania bez vedomia verejného obstarávateľa a obstarávateľa v prípade, že vzhľadom na formu poskytnutia príslušného elektronického prostriedku bude jeho prevádzkovateľom samotný dodávateľ elektronického prostriedku. 
Zároveň je potrebné doplniť, že bude povinný poskytnúť informácie a dokumenty týkajúce sa konkrétneho kontrolovaného verejného obstarávania.