LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 42
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Znenie bodu 42 považujeme za nejasné. Dôvodová správa síce uvádza, že ide o úpravu povinnosti zachovávať mlčanlivosť vo väzbe na novo upravený inštitút nazerania do spisu, avšak nie je zrejmé, na ktoré prípady sa nazeranie do spisu vzťahuje a taktiež máme zato, že v nadväznosti na túto skutočnosť je potrebné presnejšie vymedziť „účastníkov konania alebo ich zástupcov“ v zmysle navrhovaného ustanovenia.

 V nadväznosti na uvedené žiadame vypustiť § 167 ods. 4 z platného znenia zákona, ktorý odporuje účelu zákona o verejnom obstarávaní a porušuje princíp prezumpcie neviny garantovaný čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

 Táto pripomienka je zásadná.