LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 36
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Obsah navrhovaného znenia odseku 5 nie je celkom zrozumiteľný, najmä v časti upravujúcej „doklady“. Túto skutočnosť nijakým spôsobom neobjasňuje ani dôvodová správa. 

Text tohto ustanovenia odporúčame doplniť o úpravu „dokladov“, presnejšie vymedziť, k čomu sa vzťahujú, aké sú to listiny, aký subjekt ich má predkladať a podobne, pretože z navrhovaného znenia nie je jednoznačne zrejmé, či ide o doklady podľa § 32 ods. 2 alebo aj iné.

Taktiež odporúčame upraviť text za bodkočiarkou (legislatívno-technická pripomienka).