LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 31
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Znenie navrhovanej právnej úpravy žiadame upraviť nasledovne: „Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, pričom postupuje podľa § 40 ods. 4 až 14 a taktiež posudzuje dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6.“. 
 
Uvedená zmena je potrebná z dôvodu zosúladenia príslušných zákonných ustanovení, keďže pri vylúčení z verejného obstarávania z dôvodov podľa § 40 ods. 6 zákona sa neaplikujú ustanovenia § 40 ods. 4 až 14 zákona.

 Táto pripomienka je zásadná.