LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 19
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Časť vety za slovami „na vykonanie nápravy,“  navrhujeme vypustiť ako nadbytočnú, keďže z druhej vety platného znenia zákona je zrejmé, že opatrenia na vykonanie nápravy sa vzťahujú len na záujemcu alebo uchádzača podľa prvej vety a teda nie je dôvod exaktne ho vymenúvať. 

 Pokiaľ ide o navrhovanú „aktívnu spoluprácu“ záujemcu alebo uchádzača s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, máme za to, že je možné uviesť ju v druhej vete (legislatívno-technická pripomienka).