LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 18
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Z navrhovaného znenia ani z dôvodovej správy nie je celkom zrozumiteľný zámer predkladateľa a z neho vyplývajúci obsah formulácie týkajúci sa „vydania predchádzajúceho rozhodnutia“ akýmkoľvek orgánom verejnej moci. 

Uvedenú skutočnosť odporúčame upraviť, respektíve obsahovo presnejšie vymedziť, aké rozhodnutia nie sú potrebné pre konštatovanie dôvodného podozrenia v zmysle ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) návrhu zákona.