LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 11
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Znenie odseku 19 navrhujeme upraviť nasledovne:
 „(19) Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, je povinný na žiadosť orgánu podľa § 24 ods. 5 sprístupniť informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú, a to spôsobom, v lehote a rozsahu uvedenom v žiadosti.“ (gramatická úprava textu).