LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Nad rámec návrhu
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
V § 169 ods. 2 žiadam doplniť písmeno d) v tomto znení:

„d) ide o zákazku alebo koncesiu, ku ktorej bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti podľa osobitného predpisu.32aa)“ 

S cieľom presadzovať a posilňovať princíp efektívnosti a hospodárnosti verejného obstarávania je potrebné posilniť dohľad nad verejným obstarávaním, najmä, ak ide zákazky, ktoré prechádzajú v štádiu štúdie uskutočniteľnosti hodnotením zo strany Ministerstva financií SR.