LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Nad rámec návrhu
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Do § 10 žiadam vložiť nový odsek 5 v tomto znení:

„(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti podľa osobitného predpisu32aa), je povinný zohľadniť hodnotenie Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu32aa).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32aa znie:
„32aa) § 19a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 372/2018 Z. z.“.

S cieľom posilniť princíp efektívnosti a hospodárnosti verejného obstarávania je kľúčové pri významných zákazkách (investíciách alebo koncesiách) pracovať s odporúčaniami uvedenými v hodnotení k štúdii uskutočniteľnosti súvisiacej s predmetným verejným obstarávaním najmä s ohľadom na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, zreálnenie predpokladaných nákladov a celkového nastavenia kritérií verejného obstarávania.