LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Nad rámec návrhu
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
V čl. I  žiadam vložiť nový bod 1, ktorý znie: 

„1. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom aj), ktoré znie:
„aj) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom sú služby poskytované v súvislosti s prípravou riešenia a riešením krízových situácií na finančnom trhu.11a).“.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú.v. EÚ L 225, 30.7.2014) v platnom znení.“.

Z pôsobnosti zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadam vyňať civilné zákazky a koncesie na služby spojené s prípravou riešenia a riešením krízových situácií na finančnom trhu podľa zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa do slovenského právneho poriadku transponovala smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/59 z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ, a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. L 173, 12.6.2014). 

Riešenie krízových situácií bánk sa realizuje v rámci osobitného konania, ktoré má podľa recitálu č. 5 smernice 2014/59/EÚ v platnom znení zabezpečiť dostatočne včasnú a rýchlu intervenciu do zlyhávajúcej banky tak, aby sa závažne neprerušila kontinuita jej zásadných finančných a ekonomických funkcií a aby sa minimalizoval vplyv zlyhania na hospodársky a finančný systém. V záujme zachovania dôvery vo finančný trh, stability finančného trhu a minimalizovania negatívnych dôsledkov zlyhania bánk na hospodársky systém a finančný systém, je nevyhnutné veľmi rýchle a koordinované konanie orgánov zodpovedných za riešenie krízových situácií na finančnom trhu, ktoré zároveň vyžaduje vysokú mieru flexibility. Vzhľadom na obmedzený časový priestor určený pre takéto konanie je potrebné v maximálnej miere znížiť administratívnu záťaž pri výbere subjektov, ktoré sa na riešení krízových situácií podieľajú, a teda obmedziť osobitné administratívne požiadavky ustanovené zákonom.