LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I K bodu 56 (§ 174 ods. 2)
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Nový odsek 2 definuje, čo sa považuje za zjavne neodôvodnené námietky (napríklad námietky, ktorých zrejmým hlavným účelom je predĺženie procesu verejného obstarávania, námietky, ktorých zrejmým hlavným účelom je spôsobenie ujmy kontrolovanému, námietky, ktoré boli podané so zrejmým hlavným účelom späťvzatia námietok výmenou za poskytnutie akéhokoľvek prospechu od iného hospodárskeho subjektu).  

Takto nastavené dôvody zastavenia konania na základe zjavne neodôvodnenej námietky majú subjektívny charakter a je veľmi komplikované dokázať úmysel osoby, ktorá podáva námietky, či jej cieľom je predĺženie procesu verejného obstarávania alebo poškodenie kontrolovaného. Odporúčam zvážiť navrhované situácie, kedy sa námietka bude považovať za zjavne neodôvodnenú a to tak, aby námietky bolo možné reálne preskúmať alebo upraviť metodiku Úradu pre verejné obstarávanie o spôsobe preukazovania námietok.

 Obdobná pripomienka platí aj pre bod 62 (§ 177 ods. 17).