LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I K bodu 43 (§ 167)
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
1. V odseku 7 prvej vete žiadam slovo „vyjadrenie“ nahradiť slovami „jeho vyjadrenie ako“, prípadne slovami „vyjadrenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ako“.

2. V odseku 8 prvej vete žiadam za slová „alebo veci“ vložiť slová „vo verejnom obstarávaní“. Zároveň na konci odseku 8 žiadam pripojiť túto vetu: „Týmto nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach65) a skutočnostiach chránených podľa osobitných predpisov.71)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
„71) Napríklad čl. 37 ods. 37.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení, § 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Predmetné úpravy navrhujem v záujme zabezpečenia transparentnosti a jednoznačnosti dopĺňaných nových ustanovení § 167 ods. 7 a 8 vrátane jednoznačného zabezpečenia rešpektovania povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov, a to aj služobného tajomstva podľa pravidiel Európskeho systému centrálnych bánk.