LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I K bodu 41 (§ 166)
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V odseku 1 odporúčam prvú vetu preformulovať takto:
„Úrad vykonáva prešetrovanie procesu verejného obstarávania na účel zistenia, či je dôvod na začatie konania podľa tohto zákona, len ak úrad koná v celom procese verejného obstarávania.“. 

Úrad pre verejné obstarávanie je orgánom vykonávajúcim dohľad nad verejným obstarávaním. Prešetrenie je nový inštitút, ktorý v dôležitých prípadoch má zabezpečiť odborný dohľad nad verejným obstarávaním od jeho prípravnej fázy až po úkony bezprostredne súvisiace s uzatvorením zmluvy. Uvedený inštitút by mal zabezpečiť záštitu zo strany Úradu pre verejné obstarávanie nad opisom predmetu zákazky a vypracovaním súťažných podkladov v súlade so zákonom. Tento inštitút by mal zrýchliť proces verejného obstarávania a minimalizovať revízne postupy.