LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I K bodu 33 (§ 117 ods. 5)
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Vo vzťahu k zákazke s nízkou hodnotou sa doplnila možnosť pre verejného obstarávateľa kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčiť uchádzača, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g) spočívajúce v porušení pravidiel hospodárskej súťaže. Odporúčam uvedené ustanoviť ako povinnosť, obdobne, ako je to pri nadlimitných zákazkách a podlimitných zákazkách.