LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I K bodu 23 (§ 52 ods. 2)
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Tento novelizačný bod odporúčam vypustiť a znenie § 52 ods. 2 ponechať v pôvodnom znení. 

Z navrhovaného znenia nie je zrejmé, čo konkrétne by sa rozumelo sprístupnením ponúk pomocou funkcionality elektronického prostriedku, ani či by to vôbec bolo technicky možné. Aj keby sa zaviedlo pravidlo, že uchádzači musia predložiť kritériá na hodnotenie ponúk v nejakom formulári určitým spôsobom, ktorý by sa po otvorení automaticky v danom rozsahu sprístupnil všetkým uchádzačom, vždy môže nastať situácia, že niektorý z uchádzačov nedodrží formu určenú v súťažných podkladoch a kritériá predloží inak, pričom ide iba o formálnu chybu, za ktorú nie je možné vylučovať. Okrem uvedeného, všetky údaje, ktoré sa majú takto uchádzačom sprístupniť, budú uchádzačom oznámené formou zaslanej zápisnice z otvárania ponúk.