LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I K bodu 19 (§ 40 ods. 8 prvá veta)
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam vypustiť slová „v takom prípade tento záujemca alebo uchádzač je povinný komplexne objasniť dotknuté skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.“.

Z platného znenia prvej vety § 40 ods. 8 je zrejmé, že sa vyžaduje komplexné objasnenie skutkových tvrdení, ktoré má záujemca alebo uchádzač preukázať a zároveň z toho vyplýva aj jeho nutná aktívna spolupráca s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.