LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I K bodu 18 [§ 40 ods. 6 písm. g)]
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Znenie ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) žiadam ponechať v platnom znení s tým, že je potrebné  definovať pojem „dôveryhodné informácie“.

Navrhované ustanovenie striktne ukladá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi vylúčiť z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, pričom sa odstraňuje podmienka uvedenia tohto dôvodu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a dopĺňa sa text „bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci“ a „bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom“. Pojem „dôveryhodné informácie“ nie je v zákone definovaný. Uvedený pojem sa síce nachádza už v platnom zákone, avšak v spojení s doplneným textom ustanovenia nadobúda iný význam. Kým doposiaľ týmito dôveryhodnými informáciami mohli byť práve vydané rozhodnutia iného orgánu, prípadne zistené majetkové, zmluvné alebo personálne prepojenia, po doplnení ustanovenia si pojem „dôveryhodné informácie“ možno vyložiť úplne svojvoľne a rôzne. Toto môže viesť k situácii, kedy rôzne inštitúcie budú uplatňovať odlišný výklad tohto pojmu a vykladať si jednotlivé situácie rôzne. Verejný obstarávateľ môže napríklad v dobrej viere posúdiť, že informácie, ktoré má k dispozícii nie sú dôveryhodné, avšak kontrolný orgán ich za dôveryhodné považovať bude. Dôkazné bremeno o dôvodnom podozrení z uzavretia dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž je na verejnom obstarávateľovi alebo obstarávateľovi. Voľba dôkazných prostriedkov a ich získanie je ponechané na verejnom obstarávateľovi,  preto je potrebné zadefinovať pojem „dôveryhodné informácie“.