LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I K bodu 16 (§ 40 ods. 4)
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhované znenie odporúčam upraviť takto: 
   
   „16. V § 40 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
   „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť, či sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. c) až m).“.“.

   Navrhované znenie striktne ukladá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi povinnosť požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie aj vtedy, ak vysvetlenie už bolo požadované (§ 40 ods. písm. i) až m) zákona). To by znamenalo, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ by bol povinný požiadať o vysvetlenie uchádzača alebo záujemcu aj vtedy, ak mu tento po písomnej žiadosti v určenej lehote nepredložil vysvetlenie, doklady nahradené jednotným európskym dokumentom, prípadne v určenej lehote nenahradil tretiu osobu alebo subdodávateľa, ktorý nespĺňajú určené požiadavky. Uvedené by mohlo viesť k špekulatívnemu konaniu uchádzačov alebo záujemcov a umelému predlžovaniu procesu verejného obstarávania. Odporúčam ponechať na zvážení verejného obstarávateľa a obstarávateľa, či inštitút vysvetlenia použije, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. c) až m) zákona.