LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I K bodu 7 [§ 19 ods. 1 písm. d)]
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V navrhovanom znení sa viaže právo obstarávateľa alebo verejného obstarávateľa odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy k právoplatnému rozhodnutiu, ktorým bola uložená pokuta. Ustanovenie žiadam preformulovať tak, aby vo všeobecnosti pokrývalo všetky možnosti uloženia sankcie, to znamená nielen uloženie pokuty, pretože obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy nielen na základe právoplatného rozhodnutia Protimonopolného úradu SR, ale aj právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európskej komisie. V súvislosti s podmienkou právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu upozorňujem, že navrhované znenie nepokrýva situácie, ku ktorým v praxi bežne dochádza. Zároveň z navrhovaného znenia nie je zrejmé, či je obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy v súlade s týmto ustanovením aj v prípade, ak je rozhodnutie príslušného orgánu právoplatné, ale vykonateľnosť rozhodnutia je odložená alebo v prípade, ak je rozhodnutie príslušného orgánu právoplatné, ale v dôsledku podania správnej žaloby alebo kasačnej sťažnosti podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok stále prebieha konanie na súde a nemožno hovoriť o konečnom rozhodnutí podľa § 32 ods. 6 zákona. Uvedené prípady žiadam v navrhovanom znení tohto ustanovenia upraviť.