LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I K bodu 3 (§ 10 ods. 10)
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
2. Znenie navrhovaného ustanovenia žiadam doplniť tak, aby boli z návrhu zrejmé štandardy a formát nahrávania podkladov na webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie alebo tieto skutočnosti upraviť vo vykonávacom právnom predpise.  

3. V znení ustanovenia § 10 ods. 10 žiadam rozšírenie možnosti zverejňovania zmlúv aj na webových sídlach verejných obstarávateľov. 

Vzhľadom na to, že ide o dáta potenciálne zaujímavé a využiteľné aj pre ďalšie štátne inštitúcie, považujem za potrebné a vhodné, aby boli podklady nahrávané v rovnakej, strojovo čitateľnej štruktúre, ktorá poskytne dostatočný detail potrebný na ďalšiu analýzu realizovaných výdavkov a jednotkových cien tovarov a služieb. Z návrhu, ktorý upravuje nahrávanie podkladov na webové sídlo úradu nie je zrejmé, aké údaje a v akom formáte majú byť nahraté. Spresnenie formátu a štandardov skvalitní proces zberu a analýzy dostupných dát nielen pre Úrad pre verejné obstarávanie, ale potenciálne aj pre ďalšie štátne inštitúcie. Zároveň je vhodné rozšíriť možnosť zverejňovania zmlúv aj na webových sídlach verejných obstarávateľov, a to vzhľadom na niektoré osobitné povinnosti zverejňovania, napríklad v prípade Národnej banky Slovenska.