LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v názve zákona vypustiť slová „a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“, pretože nedochádza k zmene ani k doplneniu iných zákonov, v označení  čl. I za rímskou jednotkou vypustiť bodku, v čl. I bodoch 1, 7, 10, 42, 55 a 68 úvodnú vetu zosúladiť s bodom 31 prílohy LPV, v § 2 ods. 5 písm. q) na konci úvodnej vety vypustiť dvojbodku a v druhom bode a treťom bode na konci doplniť čiarky, v bodoch 3, 27, 34 a 35 slovo „adresu“ nahradiť slovom „adresa“ a za slovo „číslo“ vložiť slovo „organizácie“ (2x), v bodoch 5, 7, 11, 15, 52 a 55 na konci novelizačného bodu doplniť bodku, v bode 6 za slová „ods. 9“ vložiť slová „písm. a)“, v bode 7 poznámkach pod čiarou k odkazom 39b a 39c vypustiť slovo „Napríklad“ a uviesť skrátené citácie zákona č. 136/2001 Z. z., v bode 9 vypustiť slovo „gramatických“ a slovo „gramatickom“ ako nadbytočné, v bode 10 § 20 ods. 11 písm. h) slová „bod 1“ nahradiť slovami „prvého bodu“, v bode 12 slovo „medzi“ nahradiť slovom „za“ a vypustiť slová „a slová „a tiež povinnosti““, bod 14 zosúladiť s bodom 36 prílohy LPV, bod 26 zosúladiť s bodom 35.2 prílohy LPV, v bode 38 úvodnej vete slová „a § 158b“ nahradiť slovami „a 158b“ a za slovo „nadpisu“ vložiť slová „nad § 158a“, v § 158b ods. 2 na konci úvodnej vety vypustiť dvojbodku, v § 158b ods. 3 prvej vete za slovo „zápis“ vložiť slová „podľa odseku 2“ (2x), v bode 41 § 166 ods. 2 číslo „5“ nahradiť slovom „päť“ v súlade s bodom 6 prílohy LPV, v § 166 ods. 3 prvej vete slovo „stanovenej“ nahradiť slovom „určenej“, v bode 43 poznámke pod čiarou k odkazu 73a uviesť skrátenú citáciu zákona č. 136/2001 Z. z., v bode 46 § 170 ods. 8 písm. a) druhom bode slová „bodu 1“ nahradiť slovami „prvého bodu“, v bode 48 vypustiť slová „písm. a) až g)“ ako nadbytočné, body 51 a 52 spojiť do jedného novelizačného bodu, v bode 59 § 177 ods. 7 druhej vete slová „§ 177 ods. 10“ nahradiť slovami „odseku 10“, v bode 62 § 177 ods. 16 slová „tretia veta“ nahradiť slovami „tretej vety“, v bode 63 na konci za slovo „skutočností“ vložiť bodku, v bode 71 na konci novelizačného bodu doplniť úvodzovky a bodku, v bode 72 úvodnej vete slovo „dopĺňajú“ nahradiť slovom „vkladajú“, vypustiť paragrafovú značku za písmenom „a“ a na konci novelizačného bodu doplniť úvodzovky a bodku, v § 187f ods. 4 za slovo „námietky“ vložiť čiarku, v čl. II slová „bodu 8“ nahradiť slovami „ôsmeho bodu“].