LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V doložke vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) je označený žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Viaceré ustanovenia návrhu sa však týkajú elektronických prostriedkov, pričom z predloženého materiálu nie je zrejmé, či si návrh nevyžiada úpravu informačných systémov dotknutých subjektov verejnej správy. Z tohto dôvodu žiadam v doložke vplyvov jednoznačne uviesť, či návrh z tohto titulu bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. V prípade identifikovania vplyvu je potrebné vypracovať Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu s príslušnou kvantifikáciou a uvedením finančného krytia. Ak nie je možné predložiť kvantifikáciu, žiadam túto skutočnosť uviesť v doložke vplyvov bode 10. Poznámky, vrátane konštatovania, že prípadné výdavky vyplývajúce z návrhu budú zabezpečené v rámci schválených limitov rozpočtu jednotlivých subjektov verejnej správy, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy.