LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Článok 1, bod 42
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame doplniť navrhované znenie § 167 ods. 3 písm. c) Zákona o VO nasledovne:

„c) sprístupnenie takýchto informácií účastníkom konania alebo ich zástupcom na účely nazerania do spisu a vyhotovenia si výpisov, odpisov a kópií z tohto spisu“
Odôvodnenie:
Porušením povinnosti mlčanlivosti by nemalo byť ani vyhotovenie výpisov, odpisov a kópií zo spisu; najmä s ohľadom na navrhované znenie § 173 ods. 16 Zákona o VO.