LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Článok 1, bod 41
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
žiadame nahradiť § 166 ods. 3 Zákona o VO predposledná veta nasledovne:

„Osoba, ktorá vypracovala znalecký posudok alebo odborné stanovisko, má voči úradu nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy, alebo iného preukázateľného ušlého príjmu.“
Odôvodnenie:
Z pôvodného znenia nebolo zrejmé, voči komu vzniká osobe, ktorá vypracovala znalecký posudok alebo odborné stanovisko, nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy, alebo iného preukázateľného ušlého príjmu.