LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Článok 1, bod 26
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
z pôvodného znenia § 64 ods. 1 písm. b) Zákona o VO žiadame odstrániť slovné spojenie „okrem zápisnice podľa § 60 ods. 6“ a navrhované doplnené znenie upraviť „;ak ide o zadávanie zákaziek prostredníctvom dynamického nákupného systému, predložené ponuky, zápisnica z otvárania ponúk, zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a zápisnica z vyhodnotenia ponúk sa nezverejňujú,“
Odôvodnenie: 
Navrhovanou úpravou sa zjednotia výnimky zo zverejňovania dokumentov v prípade dynamického nákupného systému.