LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Článok 1, bod 21
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
žiadame doplniť navrhované znenie § 49 ods. 6 Zákona o VO o nasledovné vety:

„Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.“
Odôvodnenie:
Navrhovanou úpravou bude vyriešená aj situácia, ak uchádzač predloží ponuku samostatne aj ako člen skupiny dodávateľov. Bez tejto úpravy by v prípade, ak bude predložená ako prvá ponuka skupiny dodávateľov a následne ponuka samotného uchádzača, nebolo zrejmé, ako má verejný obstarávateľ postupovať – vylúčiť ponuku skupiny dodávateľov, lebo bola doručená skôr alebo vylúčiť ponuku uchádzača?