LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Článok 1, bod 3
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
žiadame upraviť navrhované znenie § 10 ods. 10 Zákona o VO nasledovne

„(10) Ak to nevylučujú osobitné predpisy,32b) verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní poslať úradu na uverejnenie vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 5 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho polroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 13 nevzťahuje tento zákon a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedú najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky, identifikáciu dodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo a ustanovenie § 1 ods. 2 až 13, na základe ktorého bola zmluva uzavretá. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.“. 
Odôvodnenie:
Zákon o VO nepozná pojem "hodnota zákazky". V súvislosti s hodnotou sa v zákone používa len pojem "predpokladaná hodnota zákazky". Pokiaľ zákonodarca v súhrnnej správe nežiada uvedenie predpokladanej hodnoty zákazky, vzhľadom na neurčitý pojem "hodnota zákazky" žiadame jeho nahradenie pojmom "zmluvná cena".