LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: k bodu 23
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Zmeniť text nasledovne: 
„Ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie sprístupnenie návrhov na plnenie kritérií prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.“
Odôvodnenie:
Pokiaľ by verejný obstarávateľ prostredníctvom príslušného elektronického prostriedku nezabezpečil štruktúrovanosť ponuky, tak by nemohol zabezpečiť sprístupnenie iba v rozsahu uvedenom podľa prvej vety ods. 2.