LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: k bodu 21
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Zmeniť text nasledovne: 
„(6) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada iba na ponuku, ktorá bola predložená najneskôr. Na ostatné ponuky neprihliada rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.“
Odôvodnenie:
uvedené znenie nemá logiku, pretože jednotlivé verzie ponúk neboli predložené po lehote na predkladanie ponúk, ale skôr než posledné znenie ponuky.