LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z.
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
-Doplniť do ustanovenia § 1 ods. 2 výnimku zo zákona týkajúcu sa školského stravovania pri obstarávaní potravín, alebo
-Zmeniť ustanovenia § 5 ods. 3 a 4 tak, že potraviny v členení podľa zmysluplných sortimentov ponechať vo finančných limitoch ostatných tovarov
Odôvodnenie: školské stravovanie sa riadi špecifickým zákonom a normatívami vrátane cenových normatívov, ktoré predurčujú stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky iným spôsobom než je uvedený v § 6. Súčasné znenie zákona v oblasti týkajúcej sa potravín je v rozpore s ustanoveniami § 3, ktoré definujú tovar ako predmet zákazky, ustanoveniami § 42, ktoré popisujú povinnosť verejných obstarávateľov dostatočne jednoznačne presne špecifikovať tovar podľa jeho charakteristík a parametrov vrátane kvalitatívnych ukazovateľov jednotlivých druhov potravín ako tovaru a spôsobuje porušovanie nariadenia vlády č. 168 a schválených Zásad pre zvýšenie bezpečnosti nakupovaných potravín, ktoré priamo ukladajú školským zariadeniam využívanie potravinových zdrojov v spádovej oblasti škôl