LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z.
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Odstránenie chýb uvedených v novele zákona č. 345/2018 Z.z.:
zmena § 117 ods. 2: 
Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou verejný obstarávateľ primerane použije ustanovenia prvej časti zákona.
Odôvodnenie: Súčasné znenie spôsobuje nejasnosti a nedorozumenia pri posudzovaní toho, či sa uvedené ustanovenie vzťahuje iba na  prvú časť alebo na všetky časti, a pri súčasnom znení zbytočne zvyšuje povinnosti verejných obstarávateľov súvisiace s preukazovaním účasti potenciálnych uchádzačov na prípravných konaniach, preukazovaní prípadného konfliktu záujmov, ba dokonca súčasný právny stav neumožňuje použiť pri ZNH elektronickú komunikáciu podľa § 20