LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: 2
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť, ktorý orgán vydá potvrdenie pre verejného obstarávateľa o tom, či krajina, v ktorej má hospodársky subjekt sídlo má alebo nemá so Slovenskou republikou alebo Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.
Odôvodnenie:
V podstate rozumný návrh –  vynárajú sa nám však praktické otázky: 
a) verejný obstarávateľ bude mať praktický problém posúdiť či táto krajina má alebo nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.
b) ako to bude prebiehať prakticky? Treba túto podmienku uviesť už v oznámení o vyhlásení alebo stačí, ak to bude aplikovať až ak to bude aktuálne?
c) Túto podmienku budem posudzovať asi až vo fáze vyhodnocovania? Vyhodnocovania ponúk alebo vyhodnocovania podmienok účasti? T.z. príklad – ponuku dá uchádzač z takejto krajiny – predloží v ponuke napr. JED – t.z. nechám ho pri vyhodnocovaní (napr. aj v aukcii) a až keď bude jeho ponuka úspešná tak si zvážim či toto ustanovenie využijem alebo nie? 
d)  je to aplikovateľné aj na nadlimitné zákazky? 
e) ak verejný obstarávateľ prijme ponuku takéhoto subjektu – je potrebné odôvodňovať jej prijatie? 
V dôvodovej správe sa uvádza: Tretie krajiny majú často inú právnu kultúru ako Slovenská republika a Európska únia, od formálneho podpísania určitej medzinárodnej zmluvy tieto tretie krajiny mohli prijať množstvo ďalších legislatívnych a nelegislatívnych aktov, ktoré túto medzinárodnú zmluvu v praxi negujú alebo znefunkčňujú – t.z. ako verejný obstarávateľ bude vedieť, či táto krajina má len formálne podpísanú zmluvu alebo naozaj túto dohodu majú aj funkčnú? Vystaví niekto o tomto potvrdenie? Ak áno, kto? Ak nie, ako dokáže verejný obstarávateľ posúdiť naplnenie tohto dôvodu pre vylúčenia a následne ustojí prípadné námietky na UVO?