LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: Nad rámec novelizácie k § 55 ods. 2
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Predmetné ustanovenie žiadame formulovať nasledovne: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj  informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov uchádzačov sa neoznamujú a ani neuverejňujú. Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ.“
Odôvodnenie:
Ak má byť cieľom novely bojovať proti dohodám obmedzujúcim súťaž vo verejnom obstarávaní je žiaduce, aby uchádzači nepoznali svoju identitu, t.j.. aby sa nevytvárali predpoklady pre dohody a prípadné dohody o tzv. prepustení miesta v poradí (súčinnosť pred podpisom zmluvy), kde sa dá lacnejší uchádzač vylúčiť a zákazku „prenecháva“ drahšiemu uchádzačovi, pričom zisk zo zákazky si rozdelia.