LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: Nad rámec novelizácie k § 173 ods. 3
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
1. Ustanovenie § 173 ods. 3 žiadame upraviť nasledovne:
„(3) V konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 môže úrad vydať rozhodnutie o prerušení konania, ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu vyjadrenie kontrolovaného a informácie potrebné na výkon dohľadu v lehote určenej úradom. Lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia vyjadrenia kontrolovaného a informácií potrebných na výkon dohľadu alebo do uplynutia lehoty podľa prvej vety, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vyjadrenia kontrolovaného a informácií potrebných na výkon dohľadu pokračuje plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia.“
Ustanovenie § 173 ods. 4 žiadame upraviť nasledovne:
„(4) Ak kontrolovaný nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli podľa odseku 1, úrad vydá rozhodnutie o prerušení konania, ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu kompletnú dokumentáciu v origináli v lehote určenej úradom. Na žiadosť kontrolovaného môže úrad rozhodnúť o určení dodatočnej lehoty, ak sú na to objektívne dôvody. Prerušenie konania trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie. Dňom nasledujúcim po dni doručenia chýbajúcej časti dokumentácie pokračuje plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia.“
Zároveň je v prípade akceptovania pripomienky potrebné primerane upraviť ustanovenie § 175 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
Odôvodnenie: Pripomienka reaguje na nežiaduci trend v rozhodovaní v konaní o námietkach a pri preskúmaní úkonov kontrolovaného pred/ po uzavretí zmluvy, keď ÚVO posledný deň lehoty na vydanie rozhodnutie preruší konanie, nakoľko podľa jeho záverov dokumentácia nie je kompletná, čo má za následok dvojnásobné predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia, nakoľko lehota začne plynúť odznovu. V rozhodnutí o prerušení konania pritom ÚVO spravidla neidentifikuje konkrétne chýbajúce doklady, ale žiada predložiť vyhlásenie, že predložená dokumentácia je kompletná, resp. že nie sú k dispozícii žiadne ďalšie doklady k zákazke. Uvedený stav je dlhodobo neudržateľný, nakoľko neúmerne predlžuje proces zadávania zákaziek.