LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: Nad rámec novelizácie k § 64 ods. 1
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Písm. b) žiadame preformulovať nasledovne: zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti okrem zápisnice podľa § 60 ods. 6, zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, zápisnicu zo zasadnutia poroty, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo bezodkladne po zrušení verejného obstarávania.
Odôvodnenie: Zverejňovanie ponúk nepovažujeme za potrebné, nakoľko podľa výkladov úradu sa nemusia zverejňovať podmienky účasti, resp. tento výklad by mal byť aktuálny. Stále preto nie je jasné, čo je ponukou, či len návrh na plnenie kritérií, všetky ostatné doklady okrem dokladov na preukázanie podmienok účasti alebo aj tieto doklady. Tento právny stav spôsobuje, že verejní obstarávatelia a obstarávatelia k zverejňovaniu pristupujú rôzne. Do toho treba prirátať administratívne náročný proces zabieľovania alebo ochrany určitých častí ponúk a stále nejasné výklady osobitných právnych predpisov (zákon o ochrane osobných údajov, spory o to, čo je a čo nie je obchodným tajomstvom a pod.). Zamestnanci verejných obstarávateľov sú preto vystavení administratívnej záťaži pri zverejňovaní údajov a informácií, ktoré sú predmetom sporov a rôznych výkladov. Z uvedeného dôvodu navrhujeme vypustiť zverejňovanie ponúk na profile. Podstatné informácie z ponúk sú premietnuté do zmlúv a ich príloh, ktoré sa takisto zverejňujú na profile. Zároveň žiadame neuverejňovať na profile správu o zákazke, nakoľko táto sa predkladá pri kontrole kontrolným orgánom, ak si ju vyžiadajú a informácie sú uvedené v zápisniciach, ktoré sa zverejňujú v profile.