LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: Nad rámec novelizácie k § 64 ods. 1
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Písm. c) žiadame preformulovať nasledovne: zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a každú ich zmenu ak nebola zverejnená podľa osobitného predpisu x), a to do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia; to neplatí vo vzťahu k zmluve, koncesnej zmluve, rámcovej dohode, ich zmene, alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie chránené podľa osobitného predpisu,56)
x) zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie: Zabránenie duplicitnému zverejňovaniu zmlúv – webové sídla miest a obcí/CRZ a profil. Odbúravanie administratívnej náročnosti.