LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: 27. k § 111 ods. 2
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť ustanovenie § 111 ods. 2.
Odôvodnenie: Žiadame vypustiť pravidlo, podľa ktorého by verejný obstarávateľ bol povinný za obdobie kalendárneho polroka zasielať na ÚVO súhrnnú správu o zákazkách s využitím elektronického trhoviska. Predmetné informácie má ÚVO k dispozícii na webovom sídle www.eks.sk , pričom zmluvy uzavreté s využitím elektronického trhoviska sú automaticky zverejňované aj v CRZ. ÚVO tak má priestor získať požadované údaje pre štatistické účely z webového sídla EKS alebo CRZ. V tomto kontexte pripomíname, že podľa aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní (§ 10 ods. 10) sa povinnosť zasielať súhrnné správy netýka zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní (tzv. výnimky podľa § 1 ods. 1 až 14), ktoré boli zverejnené v CRZ. Cieľom pripomienky je znížiť zbytočnú administratívnu záťaž kladenú na verejných obstarávateľov. Rozumieme snahe docieliť informovanosť o zákazkách tohto typu, avšak informačná povinnosť voči laickej aj odbornej verejnosti je zabezpečená tým, že predmetné zmluvy, uzavreté ako výsledok tohto postupu sú zverejňované v CRZ a zároveň v EKS.