LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: 66. - § 182 ods. 2
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Úvodnú vetu § 182 ods. 2 žiadame preformulovať nasledovne: „Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu od 500 eur do 15 000 eur, ak“.
Odôvodnenie:
Výška pokút vo verejnom obstarávaní je neúnosná práve pre samosprávu, kde má sankcia v podobe pokuty značný účinok pre rozpočty samospráv, narozdiel od ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy, kde je pokuta v podstate účtovnou operáciou, nakoľko všetky pokuty si ukladá Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi sama sebe. Zo stránky ÚVO - https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/spravne-delikty/prehlad-rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-pre-verejneho-obstaravatela-a-obstaravatela-49b.html vyplýva, že úrad v roku 2019 uložil pokutu:
24 x orgánom samosprávy a len 5 x ministerstvám alebo ústredným orgánom štátnej správy. Z uvedeného vyplýva, že je nepomer v trestaní samosprávy a ústrednej štátnej správy, kde sankcie nemajú taký kruciálny dopad na rozpočet ako v prípade samosprávy. Na základe uvedeného navrhujeme zníženie hornej hranice deliktov podľa ods. 2 aspoň pre samosprávu, ak úrad uváži, že chce zaviesť iné sankcie podľa kategórie verejných obstarávateľov