LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: Nad rámec novelizácie – § 177 ods. 6
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame preformulovať nasledovne: S podaním odvolania je osoba, ktorá odvolanie podáva, povinná zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie odvolania, ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok nevydal rozhodnutie v lehote podľa § 175 ods. 5, ak odvolanie podáva orgán štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e) ak odvolanie podáva verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b).
Odôvodnenie:
Žiadame, aby od povinnosti platiť kauciu za odvolanie boli oslobodení verejní obstarávatelia – obce.