LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: 43. - § 167
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Ods. 7 žiadame formulovať nasledovne: Úrad, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže požiadať Protimonopolný úrad Slovenskej republiky o súčinnosť tak, aby úrad, verejný obstarávateľ a obstarávateľ mohol zohľadniť aj vyjadrenie ústredného orgánu štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže v Slovenskej republike73). Akýkoľvek úkon alebo rozhodnutie verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo úradu, ktoré sa týka dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g), nezaväzuje a neobmedzuje Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v konaní a rozhodovaní podľa osobitného predpisu73a).  
Odôvodnenie:
Nie len úrad potrebuje súčinnosť od PMÚ SR, ale aj ostatní verejní obstarávatelia a obstarávatelia.