LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: 33. - § 117 ods. 5
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Nesúhlasíme s navrhovanou úpravou. 
Nesúhlasíme s navrhovanou právnou úpravou, nakoľko túto môžu rôzne dohľadové orgány  právnoaplikačnou činnosťou premeniť na povinnosť, čím dôjde ku komplikáciám a predĺženiu procesu verejného obstarávania aj pri zákazkách s nízkou hodnotou.
V prípade, ak úrad na zavedení povinného skúmania dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní trvá aj v prípade zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, navrhujeme § 117 ods. 5 formulovať nasledovne: 
„Ak nejde o postup podľa odseku 4, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) a g). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.“
Máme za to, že úradom navrhovaná formulácia – „môže kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčiť uchádzača“ nie je pre zákazku s nízkou hodnotou, v rámci ktorej nie je ustanovený žiaden formálny zákonný postup, vhodná, nakoľko v prípade, že skutočnosti podľa § 40 ods. 6 písm. g) nastanú, bude verejný obstarávateľ povinný postupovať formálnym úkonom – vylúčením uchádzača.