LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: 28. - § 112 ods. 4
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Nesúhlasíme s navrhovanou úpravou.
Odôvodnenie:
Máme za to, že vylučovanie na povinnej podmienke podľa § 40 ods. 6 písm. g) môže neprimerane skomplikovať procesy verejného obstarávania a spomaliť už teraz pomalé verejné obstarávania. Vylučovanie na § 40 ods. 6 písm. g) bude vždy pre verejného obstarávateľa problematické, nakoľko je možné očakávať uplatnenie revíznych postupov. Postupy podlimitných zákaziek sú práve najčastejšie postupy pre krajské mestá a zabrzdenie týchto postupov revíznymi postupmi riešiacimi „dôveryhodnosť informácií o kolúzii“ spôsobí ešte väčšie prieťahy, čo súvisí s dvojstupňovým rozhodovaním úrad a rada úradu.
Ak by predkladateľ trval na uvedenej úprave navrhujeme, aby zrušil dvojinštančné rozhodovanie o námietkach a z kompetencií rady úradu je potrebné vyňať rozhodovanie o námietkach s cieľom zrýchliť rozhodovacie procesy úradu.