LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: 17. - § 40 ods. 6
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Nesúhlasíme s navrhovanou právnou úpravou, nakoľko  sa nemení súčasný právny stav a do procesov verejného obstarávania sa vnesie ešte viac neurčitosti. Slová „kedykoľvek počas verejného obstarávania“ neprispievajú k zvýšeniu právnej istoty. V metodických usmerneniach úrad viackrát potvrdil, že súčasný právny stav nevylučuje aj opakované hodnotenie splnenia podmienok. 
Odôvodnenie:
Dôvodová správa „V navrhovanom ustanovení sa vyslovene určuje, že jednotlivé dôvody na vylúčenie uvedené v § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní sa uplatnia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania, teda nielen pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ale aj napr. vo fáze pred podpisom zmluvy“. Prečo nie sú rovnaké slová použité v súvislosti s požiadavkami na predmet zákazky a/alebo dokladmi predkladanými v súčinnosti na uzatvorenie zmluvy.