LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: 16. - § 40 ods. 4
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Nesúhlasíme s predmetnou právnou úpravou.
Odôvodnenie:
Podľa dôvodovej správy „Verejný obstarávateľ musí mať v každej fáze verejného obstarávania jednoznačnú legislatívnu oporu v tom, aby si vyžiadal vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, tak aby mohol vyhodnotiť, či nenastal niektorý z dôvodov na vylúčenie daného záujemcu alebo uchádzača podľa § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Z uvedeného dôvodu sa do predmetného ustanovenia dopĺňa aj možnosť žiadať vysvetlenie vo vzťahu k dôvodom na vylúčenie reglementovaných v § 40 ods. 6.“

Odôvodnenie predmetnej právnej úpravy nekorešponduje s jej znením, nakoľko už z dnes platného znenia vyplýva, že verejný obstarávateľ má možnosť vyhodnocovať predložené doklady. 
Máme za to, že navrhovaná právna úprava spôsobí, že kontrolné orgány budú predmetné ustanovenie vykladať tak, že každému vylúčeniu podľa § 40 ods. 6 bude musieť predchádzať vysvetľovanie. Takúto prax nepovažujeme za správnu, nakoľko niektoré z dôvodov podľa § 40 ods. 6 nevyžadujú ďalšie vysvetľovanie (tam kde to je nutné, to ustanovuje zákonodarca priamo napr. § 40 ods. 7 – predchádzajúce vyjadrenie).