LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: 11. - § 20 ods. 19
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame doplniť vetu:
O žiadosti podľa § 20 ods. 19 informuje orgán podľa § 24 ods. 5 dotknutého verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
Odôvodnenie:
Podľa dôvodovej správy „Upravuje sa povinnosť pre prevádzkovateľa elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, poskytnúť prístup orgánom, ktoré sa zaoberajú súladom verejného obstarávania s právnymi predpismi o verejnom obstarávaní (teda napr. Európskej komisii, Úradu pre verejné obstarávanie, Protimonopolnému úradu, orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom), a to v zásade k všetkým dokumentom alebo informáciám, ktoré sa v danom prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú. Uvedený prístup je potrebný napr. v situácii, keď sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie odmieta z rôznych dôvodov samotný verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8, a to napriek povinnosti podľa § 24 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Za nesplnenie danej zákonnej povinnosti podľa § 20 ods. 19 zákona o verejnom obstarávaní hrozí prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokuta do 30 000 eur, ktorú ukladá úrad. Zároveň sa v zmysle § 22 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na takéto sprístupnenie dokumentov alebo informácií pre príslušné orgány nevzťahuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených uchádzačom alebo záujemcom ako dôverné.“
Uvedené oprávnenie orgánov by malo byť spojené s povinnosťou informovať kontrolovaný  subjekt, aby tento vôbec vedel, že jeho dokumentácia je predmetom skúmania, t.j. majú k nej prístup osoby mimo kontrolnú právomoc verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.